Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Camouflagenet-shop.nl en de klant vanaf 1 januari 2010. 

1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden.

1.3 Camouflagenet-shop.nl kan indien sprake is van gewijzigde inzichten ten alle tijden haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Camouflagenet-shop.nl en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.6 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door Camouflagenet-shop.nl in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. Prijzen

3.1  Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Camouflagenet-shop.nl bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.2 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en, voor zover van toepassing, wettelijke bijdragen. Kosten voor verzending worden in de winkelwagen aangegeven.

4. Levering

4.1 Aflevering door Camouflagenet-shop.nl geschiedt in de plaats van vestiging van Camouflagenet-shop.nl door afgifte aan de eerste vervoerder. Camouflagenet-shop.nl bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 Per bestelling wordt, afhankelijk van de afmeting en het gewicht van de bestelling, éénmalig een in de winkelwagen vermelde bijdrage in de porto-, en handelingskosten en verzekeringspremie in rekening gebracht.

4.3 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Camouflagenet-shop.nl in overleg met de klant trachten een, zowel qua prijs als kwaliteit betreft, vergelijkbaar artikel te leveren.

4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

4.6 De klant is verplicht Camouflagenet-shop.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Camouflagenet-shop.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Camouflagenet-shop.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Camouflagenet-shop.nl om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

4.8 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Camouflagenet-shop.nl hiervan op de hoogte te stellen.

5. Betaling

5.1 U dient per bank- of giro te betalen. 

5.2 Indien Camouflagenet-shop.nl toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.

5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Camouflagenet-shop.nl kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Camouflagenet-shop.nl, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.

6.2 Camouflagenet-shop.nl is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van Camouflagenet-shop.nl zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

7. Retourrecht

7.1 De klant heeft het recht door Camouflagenet-shop.nl geleverde artikelen binnen zeven werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele onbeschadigde verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Camouflagenet-shop.nl de klant de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retour ontvangst van de artikelen terug.

7.3 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Camouflagenet-shop.nl accepteert in dat opzicht een door de TPG Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

7.5 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

8. Garantie

8.1 Camouflagenet-shop.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

De door Camouflagenet-shop.nl verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
• nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid; 
• sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik
• (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte; 
• reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant Camouflagenet-shop.nl onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen; 
• van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.); 
• het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing; 
• als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. 
• u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; 

Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.

8.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Camouflagenet-shop.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur. 

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Camouflagenet-shop.nl het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van Camouflagenet-shop.nl) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen alsmede ook portokosten.

9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Camouflagenet-shop.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie. 

9.2 Camouflagenet-shop.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Camouflagenet-shop.nl beperkt tot het bedrag waarvoor de daarvoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt (€2.500.000,00)

10 Transportrisico

10.1 Camouflagenet-shop.nl draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

10.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Camouflagenet-shop.nl in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Camouflagenet-shop.nl over.

10.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van Camouflagenet-shop.nl naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Camouflagenet-shop.nl gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

11. Geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Camouflagenet-shop.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Bij gerechtelijke procedures tussen Camouflagenet-shop.nl en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar Camouflagenet-shop.nl is gevestigd bevoegd, tenzij Camouflagenet-shop.nl voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.

12 Privacy

12.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Camouflagenet-shop.nl gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

12.2 Camouflagenet-shop.nl zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

13 Overige Bepalingen

13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Camouflagenet-shop.nl  -al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Camouflagenet-shop.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Camouflagenet-shop.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2021 Camouflagenet Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel